Werkwijze

Intake- fase

Na aanmelding is er eerst een diagnostische fase van een of meerdere sessies waarin zoveel mogelijk informatie over uw psychische problemen en de ontstaansgeschiedenis ervan, wordt verzameld en uw problematiek in kaart wordt gebracht. In het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek, wordt met u gesproken over:

 • uw psychische problemen, de aard, de ontstaansgeschiedenis, de ernst en de duur ervan

 • relevante eerdere psychotherapie-ervaringen en resultaten

 • relevante persoons- en ontwikkelingsgegevens

 • situatie nu

 • gebruik van medicatie, indien van toepassing

 • opleiding en werk

 • sociale contacten

 • lichamelijke gezondheid

 • hulpvraag en doel van de behandeling

 • verwachtingen en wensen

Verwachtingen ten aanzien van psychotherapie kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld:

 • hulp bij de wens om anders met zichzelf en anderen om te gaan.

 • concrete oplossingsgerichte behandeling voor duidelijk afgrensbare problemen,

 • hulp en steun bij vage en/of complexe problemen,

 • of hulp bij psychosociale problemen, waarbij op tal van levensgebieden de situatie uit de hand is gelopen en men “het niet meer weet”.

Het op elkaar afstemmen van de hulpvraag van patiënten en het hulpaanbod van de psychotherapeut is een belangrijk aspect in psychotherapie.

In het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek, zullen ook allerlei praktische zaken, zoals vergoeding, kosten, afspraken, omgaan met afspraken, etc. aan de orde komen. Soms is een medisch of psychiatrisch consult geïndiceerd. Als u na het kennismakingsgesprek verder wilt gaan met de intakefase en er geen terug- of doorverwijzing van toepassing is, worden er, als aanvulling op de intake, vragenlijsten meegegeven. Een GDS die depressieve klachten meet en de OQ 45, deze meet uw algemene klachten. In de volgende intakegesprekken wordt verder ingegaan op uw problemen en achtergrond, er wordt bekeken welke vragen nog beantwoord moeten worden. Indien nodig volgt een persoonlijkheidsonderzoek en eventuele aanvullende vragenlijsten. Dit alles in overleg met u. De uitslag van het onderzoek wordt eerst met u besproken. U bepaald of deze informatie met derden bijvoorbeeld uw huisarts of specialist gedeeld mag worden. Verder worden er afspraken gemaakt of er informatie bij derden opgevraagd mag worden. Ook wordt besproken of u zich veilig voelt en openhartig over u zelf kunt praten.

Na afloop van de intake fase krijgt de verwijzer schriftelijk bericht over de op te starten behandeling.

Behandelplan

Diagnose, Indicatiestelling, Advies, Behandelplan:

De intakefase wordt afgerond met een diagnose/indicatiestelling, advies, behandelplan, wat met u wordt besproken. Diegene die bij u de intake afneemt is uw behandelaar. Bij het advies wordt samen met u bekeken of uw behandelaar mogelijkheden heeft, u met uw hulpvraag te helpen.

In het behandelplan worden uw problemen, de diagnose en het behandeldoel omschreven. Tevens wordt beschreven op welke manieren het doel bereikt kan worden en er wordt een indicatie gegeven van de duur van de behandeling. Voor het behandelplan wordt uw instemming gevraagd. De cliënt en de therapeut ondertekenen allebei het behandelplan/de behandelovereenkomst.

Uw behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken en het behandelplan zo nodig bijstellen. Mocht uw behandelaar u door willen verwijzen gebeurd dit altijd in overleg met u.

Medicatie

Medicatie gebruik is altijd in overleg met uw huisarts of behandelend specialist (psychiater, geriater).

Behandeling:

Na uw instemming met de diagnose (werkhypothesen) en behandelplan wordt de behandeling gestart. In de behandelgesprekken komen zowel uw verleden, heden en toekomst aan bod. Er zal vooral worden uitgegaan van uw situatie in het heden: wat houdt u nu bezig, waar hebt u last van, wat wilt u veranderen? Het doel en de weg is vastgelegd in het behandelplan. Het is niet zo, dat de psychotherapeut uw problemen oplost. Psychotherapie is geen magisch wondermiddel.

Waar helpt uw therapeut u mee? De therapeut helpt u, de aandacht te richten op die moeilijke/pijnlijke ervaringen die aan uw  symptomen vooraf gingen, de pijnlijke gevoelens beter te verwerken, en die ervaringen eventueel anders te gaan zien. Uw motivatie en uw vermogen pijnlijke ervaringen onder ogen te zien, spelen een belangrijke rol bij de kans van slagen van uw psychotherapie. Negatieve, onverwerkte ervaringen uit het verleden die duidelijk negatief doorwerken in het heden kunnen onderwerp van gesprek zijn. Maar ook ligt de nadruk op het versterken van uw eigen kunnen, zelfwerkzaamheid, uw gezonde kanten, uw positieve mogelijkheden en krachten. In de behandeling kan duidelijk worden hoe uw psychische problemen te maken kunnen hebben met de specifieke manier waarop u van jongs af aan gewend bent naar uzelf en naar anderen te kijken. Of u ontdekt aspecten van u zelf waar u nog niet eerder bij hebt stil gestaan.

Oefeningen en opdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling en kunnen u helpen anders naar situaties te kijken, die u als problematisch ervaart. Vervolgens leert u ook er anders ermee om te gaan. Zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd. Hoe de behandeling precies zal verlopen, is niet te voorspellen en hangt van een aantal factoren af, zoals de wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut, uw motivatie, ernst van de problematiek, et cetera. Het kan vóórkomen dat u veel van wat u in de psychotherapie ontdekt en leert begrijpen, snel weer vergeet. Het is goed om bewust te trachten vast te houden wat u leert en ontdekt. Sommige cliënten houden last van terugkerende problemen. De psychotherapeut helpt u door moeilijke periodes heen. De stap, in therapie te gaan, kan moeilijk zijn. Het kan helpen als u met uw directe omgeving deelt dat u in therapie bent.

Andere zorg

Indien nodig wordt er een Neuro Psychologisch Onderzoek uitgevoerd. Dit kan binnen de praktijk of in de thuissituatie. Eventueel leveren wij ook sociaal psychiatrische begeleiding. Bovenstaande wordt ten alle tijden besproken met de client en zijn familie.

Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. de laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGT Systeemtherapie Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.

Cliënt-centered therapie.

De Cliëntgerichte psychotherapie gaat uit van het gegeven dat de mens in staat is zelf zijn problemen op te lossen, d.w.z. de cliëntgerichte psychotherapeut vertrouwt op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval in het verkeer, geweld, seksueel misbruik, maar ook pesterijen of krenkingen die je momenteel nog beperken in het dagelijks functioneren.

Duur en frequentie van psychotherapie gesprekken

Een individueel gesprek duurt 45 à 50 minuten (plus 10 a 15 minuten indirecte tijd) Partnerrelatie gesprekken duren een uur. Gezinsgesprekken vijf kwartier tot anderhalf uur. De frequentie van de sessies hangt zowel af van de aard en de ernst van de problematiek als van uw wensen en mogelijkheden, de gekozen behandelmethode en de fase waarin de behandeling zich bevindt. Om u zeer globaal een indicatie te geven: doorgaans vinden gedurende de eerste 2 à 3 maanden tot ongeveer een jaar gesprekken wekelijks plaats. In de afbouwfase wordt de frequentie geleidelijk teruggebracht tot twee- à driewekelijks.

Duur van de behandeling

De duur van de psychotherapiebehandeling kan variëren van enkele maanden tot enige jaren en is mede afhankelijk van het behandelplan en de ernst/hardnekkigheid van uw probleem. Ook uw wensen, motivatie en mogelijkheden spelen een rol.
We gaan uit van de stelregel: kort waar mogelijk en lang waar nodig.

Afronding van de behandeling

We hechten er veel waarde aan, dat de therapie zorgvuldig en in onderling overleg wordt afgesloten. De afsluiting vindt plaats met een evaluatiegesprek. Als u erover denkt, uw psychotherapie af te sluiten, is het goed dit een paar sessies van te voren met uw behandelaar te overleggen, zodat u samen de voor- en nadelen tegen elkaar kunt afwegen en u deze moeilijke beslissing niet alleen hoeft nemen. Uiteindelijk beslist u natuurlijk zelf of u al dan niet afsluit en wanneer. Bij afronding wordt nogmaals een eindmeting uitgevoerd (OQ 45) De verwijzer (huisarts) ontvangt schriftelijk bericht aangaande de af te sluiten behandeling. Dit alles in overleg met de cliënt.