Wet GBO

De WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Deze wet regelt de relatie tussen cliënten en hulpverleners. In de WGBO zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd. Deze wet regelt o.a.:

Behandelrelatie

U wordt zorgvuldig en met respect behandeld, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychologen en Psychotherapeuten. De algemeen aanvaarde patiëntenrechten worden in relatie tot u in acht genomen. De hulpverlener mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt professioneel contact. Een seksueel of erotisch contact tussen hulpverlener en cliënt is niet toegestaan. De hulpverlener mag ook geen geschenken aannemen die een klein bedrag te boven gaan.

Geheimhouding van uw gegevens

De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag de hulpverlener gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld uw huisarts, een bedrijfsarts, een ARBO-dienst of een verzekeringsmaatschappij. Uw verwijzende (huis)arts wordt in principe – met uw schriftelijke toestemming – geïnformeerd over aanvang, verloop, resultaat en beëindiging van uw behandeling. Als vrijgevestigd Psychotherapeut/Klinisch Psycholoog is de hulpverlener vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht, gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig, eerst met uw behandelaar te overleggen. Voor het overige mag de therapeut zijn geheimhoudingsplicht alleen in noodsituaties doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Uw behandelaar heeft geen toestemming van u nodig om over uw behandeling te overleggen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Het recht van de cliënt op informatie en inzage in het dossier/bewaartermijn van het dossier.

De hulpverlener geeft u informatie over de verschillende mogelijke onderzoeken en behandelingen (ook bij andere zorgaanbieders) als ook over de termijn waar binnen de behandeling kan plaatsvinden. Tevens moet de hulpverlener u informeren over de gevolgen en risico’s bij niet behandelen. Kern van het contact tussen hulpverlener en patiënt is het overleg, het zogenaamde ‘samen beslissen’.

Uw gegevens worden bewaard in een dossier. Dat zijn uw persoonlijke gegevens, verwijzing van uw huisarts, de intakegegevens, behandelplan, (tussentijdse) evaluatie, eventuele bijstellingen, alsook aantekeningen over de voortgang van uw behandeling. Het dossier en gegevensbestand worden zodanig bewaard, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Bij het cliëntendossier wordt gebruik gemaakt van het Kwaliteitsstatuut voor de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. U heeft inzagerecht in uw dossier. U mag wel iets toevoegen aan uw dossier, maar er niets uithalen. Onder voorwaarden hebben, in voorkomende gevallen, ook uw nabestaanden inzagerecht.

De algemene bewaartermijn van uw dossier is 20 jaar. Na afloop van de bewaartermijn moet het dossier vernietigd worden. U kunt ook – schriftelijk – een verzoek indienen om de gegevens eerder dan na 20 jaar te vernietigen of langer dan 20 jaar te bewaren.

Het recht, een eigen behandelaar te kiezen.

Binnen PION kunt u kiezen voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut.

Het recht een klacht in te dienen.

Als u een probleem hebt met uw hulpverlener of over uw behandeling, kunt u dit het beste met uw hulpverlener zelf bespreken en in een gesprek tot een oplossing proberen te komen. Mocht dit niet tot tevredenheid leiden kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging (NVP of LVVP).

Bovenstaande informatie is een vrijblijvende samenvatting van de WBGO. Voor de exacte wet tekst verwijzen wij u naar de website van het RIVM.  Link:    https://www.rivm.nl/cpt/kwaliteit-wet-en-regelgeving/wetgeving/wgbo