Privacy, klachten en geschillen regeling

Privacyregeling PION

Wij zijn als zorgverlener gehouden aan onze beroepscode. Dit wil zeggen dat alles wat u ons toevertrouwt tijdens de intake en behandeling valt onder het beroepsgeheim.
U hebt recht op inzage in en correctie van uw gegevens en op verzet tegen het gebruik ervan.
Wanneer een derde verzoekt om informatie, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en zonder uw toestemming wordt aan dit verzoek om informatie geen gevolg gegeven.

Wanneer u toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan een derde vragen wij u dit schriftelijk aan ons te bevestigen (email). U ontvangt een afschrift van ons antwoord.

Klachtenregeling PION

PION streeft ernaar om begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig behandeld bent. In dat geval kunt u dit het beste direct bespreken met uw therapeut. Het kan zijn dat het om misverstanden of miscommunicatie gaat tussen u en uw therapeut en die kunnen dan in een gesprek worden opgelost.

Geschillenregeling PION

Mocht het niet lukken om de ontstane problemen tussen u en uw therapeut op te lossen, dan kunt u zich te wenden tot de beroepsvereniging (LVVP) voor bemiddeling in het geschil of om een klacht in te dienen.