Informatie voor verwijzers

PION biedt tweedelijns psychologische zorg (SGGZ), diagnostiek en behandeling voor een breed spectrum aan psychiatrische problemen voor volwassenen met angst-, stemmings- of stress gerelateerde (PTSS) klachten. Er wordt gewerkt volgens actuele richtlijnen en vanuit onze ervaring met de psychotherapie, de lichamelijke gezondheidszorg en gerontologie. Voor vooroverleg kunt u altijd contact met ons opnemen.

Behandeling vindt plaats volgens het principe: kort waar mogelijk en lang waar nodig.

Cliënten met psychotische of suïcidale klachten of regelmatige crisissituaties kunnen wij niet in behandeling nemen. Indien nodig verwijzen wij na intake of bij een gestagneerde behandeling door naar andere GGZ-instellingen of GGZ zorgverleners. Na onderzoek en bij afsluiting van een behandeling brengen wij schriftelijk verslag uit aan verwijzer c.q. huisarts.

Informatie omtrent (crisis) opvang

In principe is de therapie er op gericht dat u (de cliënt) de tijd tussen de sessies zelfstandig kunt overbruggen. Heeft u spoedeisende hulp nodig en ben ik niet bereikbaar dan neemt u contact op met uw huisarts of met de huisartsenpost (’s-avonds en in het weekend) Bij ziekte of waarneming wordt u individueel, telefonisch of per email, daarover geïnformeerd.

Wachttijden:

Over het algemeen is er gedurende het jaar geen wachttijd, noch voor aanmelden, noch voor het starten van een behandeltraject. Wanneer er in de loop van het jaar wachttijden ontstaan zijn deze gerelateerd aan het beperkt beschikbaar stellen van budget door de zorgverzekeraars. Actuele informatie hierover vindt u onder het menu kopje “wachttijden

Verwijsbrief:

Naast de standaard gegevens als NAW en BSN van cliënt dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

  • Geboortedatum cliënt

  • Inschrijfnummer van de zorgverzekering (polisnummer)

  • Specifieke verwijzing naar Specialistische GGZ (dus niet Basis GGZ)

  • Datum van afgifte (deze moet vóór de geplande 1ste afspraakdatum liggen)

  • Beschrijving van de (vermoedelijke) psychische stoornis

  • Gegevens van de verwijzer: NAW, functie en persoonlijke AGB code. (dus niet de AGB code van de praktijk)

  • Handtekening en / of stempel verwijzer.